ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውዳቤታት ኣብ ኢጣልያ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ኣካይዶም

0
540

ቀዳም ዕለት 27/06/2020 ካብ 15 ከተማታት ኢጣልያ (ሮማ-ሚላኖ-ቦሎኛ-ፓርማ-ቬሮና-ቶሪኖ-ናፖሊ-ካታንያ-ባሪ ፒዛ-ፊረንሰ- ኣብሩሶ -ጀኖቫ-ብረሻ) ብደረጃ ጨንፈርን ንኡሳት ጨናፍርን ኣካየድቲ ኣካላት፡ ናይ ህግደፍ – ሃማደኤ – መንእሰያት ህግደፍ – ማሕበረ/ኮም – ኮሚተ ሜድያን ዲፕሎማስን፡ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ዶር/ፍስሓጽዮን ጴጥሮስን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተሚካኤልን ነቲ ኣብ ቪላ ኣድርያቲካ ብዕለት 07-08/12/2019 ዝተኻየደ መንፈቃዊ ኣኼባ ዘሕለፎ ውሳኔ ብዛዕባ ኣብ ወርሒ ሽዱሽተ 2020 ኣብ ከተማ ቶሪኖ ክግበር ተመዲቡ ዝነበረ፡ ብጠንቂ ንዓለምና ኣብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ዘእተወ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ኤስያ ሰጊሩ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣስፋሕፈሐ ግሎባዊ መልክዑ ምስ ሐዘን ኩሉ ስራሓትና ብመገዲ ሶሻል ሜድያ ከነካይድ ከምዝጸናሕናን ሕጅ`ውን ብመገዲ ዙም ጌርና ኩለን ውዳቤታትና ዝተኻፈልኦ ዕዉት መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ተኻይዱ። ድሕሪ ሰፊሕ ጸብጻብትን ዘተታትን ምክያድ ህሉው ከነታት ኣከባቢናን ሃገርና ዝነበረን ጌና ሕጂውን ዘሎ ቀጻሊ ተጻበኦታት ኣብ ግምት ብምእታው ሰፊ ዘተ ተኻይዱ።

ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ኣምባ/ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ፡ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ብጠንቂ ኮሮና ቪሩስ ከም ድላይካ ክትንቀሳቐስ ኣብ ዘይከኣል እዋን፡ ኤርትራውያን ውዳቤታትና ሓይሊ ዕማማት ኣቑሞም ንሃገርን ንህዝብን ንምሕጋዝ ዝገበርክምዎ ዓቢ ስራሕ፡ ሓያል ውዳቤ እንተዘይነብር ክግበር ኣይምተኽኣለን፡ እዚ ድማ ኣዳላይነት ሓያል ውዳቤ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደጋ ካብ ሃገርናን ዓለምን ጨሪሹ ክሳብ ዝጠፍእ ብዙሕ ስራሕ ይጽበየኩም ከም ዘሎ ተረዲኢኹም ብዝሓየለ ክትቕጽልዎ ይግባእ ድሕሪ ምባል፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ኣብ ፖሎቲካ ቁጠባ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ኣገዳሲ መብርሂ ንኣካየድቲ ኣካላት ኣቕሪቡ።

ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ፡ ኣቶ ግርማይ ሃብተሚካኤል፡ ኣብዚ 6 ወርሒ ዝተኻየዱ ንጥፈታትን ብጠንቂ ኮቪድ 19 ኣብ ኢጣልያ ኣብ ውዳቤታትናን ዘጋጠሙ ጸገማትን ዝተኾልፉ መደባትን፡ ኣብ ኢጣልያ ንዝነብሩ ዜጋታትና ዝፈጠሮ ናይ ስራሕ ምዝንባላትን፡ ብዝሒ ብኮሮና ዝተትሓዙ ሳዕቤን ጥዕናን ሞትን፡ ኣብ ግዜ ውሸባ ሓይሊ ዕማማት ኣቑምካ ንሃገር ንምሕጋዝ ዝተዋጽአ ገንዘብን ብኣሃዛት ዘርዚሩ ጸብጻብ ኣቕሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ጸብጻብ ቀሪቡ ዝነበረ Euro 335.000 ኣብዚ 2 ወርሒ ኣብ ዝቐጸለ ስራሕ ከኣ Euro 45000 ተወሳኺ ገንዘብ ብምውጻእ ኣብዚ እዋን ንመኸት COVID 19 Euro 380.000 (ሰለስተ ሚእትን ሰማንያን ሽሕ ዩሮ) ካብ ህዝብን ካብ ውዳቤታትን ከም ዝተዋጽአ ሓቢሩ።

ብተወሳኺ ኣብ 20 ሰነ ማዕከን ሕድሪ ሰማታት ንምስሳን ካብ ከተማታት ኢጣልያ ካብ ህዝቢ Euro 10,000 ወፈያ ካብ መንእሰያት ህግደፍ ሮማ Euro 8.000 ካብ መንእሰያት ህግደፍ ሚላኖ Euro 2.500 ብጠቕላላ Euro 20,500 (ዕስራ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢትን ዩሮ) ንማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ተወፍዩ።

ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝነብሩ ኣባላትናን ካልኦት ዜጋታትናን፡ ንኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ንዝነብሩ ዜጋታት ን 22 ስድራቤታት ካብ 2 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝበጽሕ ክራይ ሕድገት ንዝገበሩ ብመገዲ ቤት ጽሕፈትና ሓበሬታ ከም ዝተመሓላለፈ ተገሊጹ።

ቀጺሉ ብኣ/ኤርትራውያን ውዳቤታት ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ – መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ (YPFDJ) – ሃ.ማ.ደ.ኤ – ማሕበረ/ኮም – ኮሚተ ሜድያን ዲፕሎማስን ኣብ 6 ወርሒ ዘካየድዎ ንጥፈታት ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ፡ ብተኻፈልቲ ዝቐረበ ሕቶን ርእይቶን ክትዕ ተኻይዱ። ኮሚተ ሜድያ ህዝብና ብጠንቂ ውሸባ ካብ ዓበይቲ መደባት ንኸይተርፍ ብቪርችዋል በዓል ናጽነትን መዓልቲ ሰማእታትን ንኸብዕሎን ንኽከታተሎን ንኣርባዕተ መዓልቲ ንኽካየድ ዝገበርዎ ዓቢ ስራሕ ኣኼባ ሞጉሱ

ደምዳሚ ውሳኔታት

ኣካየድቲ ኤርትራውያን ውዳቤታት ኣብ ኢጣልያ ብዕለት 27-28/06/2020 ብመገዲ ሶሻል ሜድያ ዝተኻየደ መንፈቓዊ ገምጋም ስራሕ ንምክያድ ዝተኻየደ ዋዕላ (ኣኼባ) እዚ ዝስዕብ ውሳኔታት የሕልፍ።

• መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንዓለምና ኣብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ዘእተወ ለበዳ ኮቪድ – 19 ካብ ኤስያ ሰጊሩ ኣብ መላእ ዓለምና ምስ ኣስፋፍሐ ነዚ ብእዋኑ ኮሎ ንምክልካሉን ንምቅጻዩን ንድሕነት ሃገሩን ህዝቡን ዝወሰዶን ጌናውን ዝወስዶ ዘሎ ዘሕለል መከተ ንሕናውን ብወገና ስጋብዚ ለበዳ ዝጠፍ ከምወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ኮና ከምንቃለሶ መብጻዓና ነሐድስ።

• መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ርግኣትን ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ- ኢትዮፕያ፡ ሶማል፡ ጁቡቲ፡ ሱዳን፡ኬንያ ብፍላይ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ድፕሎምያሳዊ መከተ ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ መንግስትናን ሓይልታት ምክልካል ሃገርናን ህዝብናን ደው ከምንብልን ግዴና ከምነበርክትን ቃልና ንሕድስ።

• መንግስቲ ኤርትራ ልኡላውነትና ብምውሓስን ድኽነት ንምውጋድን ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽ ኣብ መላእ ኤርትራ ናብራ ህዝቢ ንምምሕያሽ ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ናይ ልምዓት መደባት እናሞጎስና: ክሳብ መጨረሽታ ኣብ ጎድኒ መንግስትናን ሓይልታት ምክልኻልናን ኮንና ኩሉ ዝከኣለና ከነበርክት ምኻና ቃልና ነሕድስ።

• ተራና ኣብ ምጥዋር ስድራቤት ሰማእታትና ከምወትሩ መብጻዓና ነሐድስ።

• መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ሃገር ልምዓት ሃገር ብቑጠባ ተረባሕቲ ንኽኾኑ ኣበጊስዎ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ብሓጎስ ተቐቢልና ካባና ዝጥለብ ከነማልእ ጻዕርታት ከም እንገብር ነረጋግጽ።

• መንግስትን ህዝብን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘካየድዎን ዝቕጽልዎን ዘለዉ ዲፕሎማስያውን ህዝባውን መኸተ: ብተመዝጊቦም ዘለዉ ዓበይቲ ዓወታት ፍናን እናተሰምዓና ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ንኽዝርጉ ዝግበር ዝኾነ ተጻብኦታት ንምስዓሩን ቃልስና ብዝሓየለን ብዝተዓጻጸፍን ብንቕሓት ጸኒዕና ከም እንቓለሶ ከም እነፍሽሎን ነረጋግጽ።

• መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ንሰብኣዊ ክብርን መሰላትን ዜጋታቱ (ደቂሰባትን) ዝተቓለሰን ደው ዝበለን ውድብን መንግስትን ምዃኑ ብምእማን: መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ብዝጓናጸፎ ዘሎ ዓወታት እናሞጎስና ብውዳቤታትና ዝግበር ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ብዝያዳ ንምብራኹ ኣበርቲዒና ከም እንሰርሕ ነረጋግጽ።

ዓወት ንሓፋሽ !!

27/06/2020

ሜድያን ዲፕሎማስን

LEAVE A REPLY