Succesful Seminar Ambassader Fesshazion Pietros in Bologna Italy

0
1325

 

                                                                                                                                   30/01/2017

ህዝባዊ ሰሚናር ኣብ ከተማ ቦሎኛ

ሰንበት  ዕለት 29/01/2017 ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ  ንህሉው ኩነታት ሃገር ኣመልኪቱ ንኤርትራውያን  ነበርቲ  ከተማ  ቦሎኛ  ህዝባዊ  ሰሚናር  ኣካይዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ ሰሚናር ኤርትራ ድሕሪ ናጽነታ ንርብዒ ዘመን ብፍላይ ከኣ ካብ 1998 ብዘይምኽኑይ ውትሃደራዊ ወራር ወያነ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዝተፈላለየ ሕብሪ እናተለኸየ ዝቕጽል ዘሎ ተጻብኦን ውዲትን ብመንግስትን ህዝብን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ንምፍሻሉ ዝተኻየደ ፖሎቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልስን ዝርዝራትን ኣስፊሑ ገሊጹ። ቀጺሉ መንግስትን ህዝብን ኣብ ብዝካየድ ውዲታት ጅሆ ከይተተሓዘና ብርእሰምርኮሳ ብመግቢ ርእስና ንምኽኣል ኣብ ልምዓት ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ዝተኻየዱን ተመዝጊቦም ዘለዉን ዓወታት ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ: ኣብ ቦሎኛ ዘለኹም ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣብዚ  ዝሓለፈ ናይ መኸተ እዋናት ዘርኣኽምዎ ሓያል ጽንዓትን መኸተን ኣብ ሃገርኩምን ህዝብኹምን መንግስትኹምን ዘለኩም ፍቕርን ሓልዮትን ኢዩ’ሞ: ምስጋና ይግብኣኩም ኢዩ ድሕሪ ምባል: ኣብዚ እዋን’ዚ ኤርትራ ንኹሉ ተጻብኦታት ኣፍሺላ ኣብ ዝሓየለ ዲፕሎማስያዊ መጥቓዕቲ ስለ እትርከብን ከምኡውን ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ልምዓት መደባት ኣብ ዝሃነጸቶ ትሕተቅርጽን ዓቕሚ ሓይሊ ሰብን ኣብ ዓመት 2017 ኣብ ዝበረኸ ንምድያብ ብመንግስቲ ተሓንጺጾም ዘለዉ ዓበይቲ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዕኹም  ቃልስኹም ቀጽሉ መንግስቲ ከኣ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኣብ ጎድንኹም ከም ዘሎ የረጋግጸልኩም ኣለኹ ብምባል ንዝሓየለ ስራሕ ክዳለዉ ተላብዩ። ቀጺሉ ቁጠባና ንምዕባይ ናብ  ስድራና  እንልእኾ  ገንዘብ  ሕጋዊ ኣካይዳ ክንክተል: ገንዘብና ኣብ ባንክታት ኤርትራ ብምቕማጥ ጭቡጥ ረባሓ ካብ ወለድ ከም ዝርከብ: ንፍርያት ኤርትራ ክንጥቀም  ካብ ህዝባዊ ግንባርን ካብ ጽሩይ ባህልናን ዝወረስናዮ ክብርታት ናብ መንእሰያትን ደቕናን ከንውርሶም: ሓድነትና ብምድልዳል ውዳቤና ከነሕይል ወ.ዘ.ተ ዝብል ኣገደስቲ ለበዋን ምኽርን ኣቕሪቡ። ካብ ህዝቢ ንዝቐረበ ሕቶታት ኣዕጋቢ መልሲ  ድሕሪ ብምሃብ ድማ እቲ ሰሚናር ብዓወት ተዛዚሙ።

ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ዕለት 28/01/2017 ድማ ኣምባሳደር  ምስ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ብሓባር ኮይኖም ንኹሎም ኣካየድቲ ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ቦሎኛ: ንጽፈት ኣሰራርሓን ንምሕያል ውድቤን ዝምልከት ኣገዳሲ ኣኼባ ኣካይዶም።

ዓወት ንሓፋሽ!!                                                                    

    Mediacomunitaeritrea.it ( ሜድያ ኮሙኒታ ኢጣልያ)IMG_0077 IMG_0079 IMG_0094 IMG_0105 IMG_0107 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0131 (1) IMG_0133 IMG_0137 IMG_0142

LEAVE A REPLY